Polski English MENU
logo titanis

nauka – technologia – człowiek

Titanis zajmuje się rozwojem nowoczesnych technologii komputerowych, współpracując przy tym z interdyscyplinarnymi zespołami naukowymi. Wykorzystujemy technologię i rzetelną wiedzę do tworzenia potrzebnych i użytecznych produktów. 

Jednocześnie nieustannie rozwijamy swoje kompetencje, realizując ambitne projekty z pogranicza nauki i biznesu.

GRANTY BADAWCZO - ROZWOJOWE

Promocja marki produktowej przedsiębiorstwa Titanis Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

logo_ue.png

Titanis Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Promocja marki produktowej przedsiębiorstwa Titanis Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Titanis Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:

  • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
  • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
  • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
  • promocja marki produktowej Titanis.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

  1. Udział w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy.
  2. Udział w misjach zagranicznych.
  3. Przygotowanie obcojęzycznej strony internetowej oraz filmów promocyjnych.

Planowane efekty projektu:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
  • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 08.04.2019 do 31.12.2022
Wartość projektu ogółem: 368 700,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 368 700,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 294 960,00 PLN

Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa Titanis Sp. z o. o. zmierzającego do jego internacjonalizacji

Logo unia

Wartość projektu: 184 500 PLN

Wartość dofinansowania: 75 000 PLN

Źródło dofinansowania: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowego modelu biznesowego na potrzeby internacjonalizacji Titanis Sp. z o.o.. W ramach niniejszego projektu Wnioskodawca zleci wykonanie usług doradczych profesjonalnej specjalistycznej zewnętrznej firmie, w wyniku których opracowany zostanie nowy model biznesowy przedsiębiorstwa. Realizacja niniejszego projektu pozwoli zaplanować i wdrożyć efektywną strategię wejścia na odpowiednie rynki zagraniczne i zmienić aktualną, minimalną działalność eksportową w jedną z głównych gałęzi handlowych Wnioskodawcy. Wnioskodawca planuje reorganizację działu marketingu i sprzedaży, w kierunku wydzielenia działu sprzedaży zagranicznej. Poziom zaangażowania zasobów osobowych i finansowych w ten dział będzie uzależniony od wyników niniejszego projektu, który wskaże szczegółowe kierunki działań.

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl.jpg

TeleNeuroforma Kliniczna - zweryfikowany klinicznie system domowej rehabilitacji dla osób z wybranymi chorobami neurologicznymi

Wartość projektu: 1 100 000 zł

Żródło dofinansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis projektu:

Neuroforma - innowacyjne wsparcie terapii

Neuroforma to nowoczesny program komputerowy, służący do usprawniania funkcji ruchowych i poznawczych. Program wykorzystuje elementy wirtualnej rzeczywistości. Tworzony jest z myślą o pacjentach ze schorzeniami i urazami neurologicznymi.

W ramach Projektu, Neuroforma zostanie rozbudowana o nowe moduły ćwiczeniowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z chorobą Huntingtona, ataksją móżdżkowo-rdzeniową oraz stwardnieniem rozsianym. Następnie całe narzędzie zostanie poddane badaniom klinicznym, mającym na celu dostarczenie dowodów na skuteczność Neuroformy w powyższych grupach klinicznych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Titanis Sp z o. o., Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona, Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową. Projekt dofinansowany jest ze środków NCBiR w ramach programu "Innowacje Społeczne".

Neuroforma - innowacyjne wsparcie rehabilitacji neurologicznej

Wartość projektu: 700 000 zł

Żródło dofinansowania: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis projektu:

Neuroforma - innowacyjne wsparcie rehabilitacji neurologicznej

Neuroforma to nowoczesny program komputerowy służący do usprawniania funkcji ruchowych i poznawczych. Program wykorzystuje elementy wirtualnej rzeczywistości. Tworzony jest z myślą o pacjentach ze schorzeniami i urazami neurologicznymi.

Neuroforma wykorzystywana jest w klinikach, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych i gabinetach terapeutycznych jako narzędzie wspierające neurorehabilitację, a także przez pacjentów w warunkach domowych - jako narzędzie do indywidualnych ćwiczeń.

Od samego początku Neuroforma rozwijana jest we współpracy ze środowiskiem naukowym. Wierzymy w strategię "małych kroków" - od wersji pierwotnej, tworzonej na podstawie wiedzy praktyków i konsultacji naukowców, poprzez rozwój nowych, innowacyjnych metod terapeutycznych i diagnostycznych, aż po badania kliniczne.

Neuroforma występuje w trzech odsłonach: dla ośrodków , dla terapeutów oraz dla pacjentów.

Neuroforma dla ośrodków

Wygodne, mobilne stanowisko składające się z dużego wyświetlacza, systemu komputerowego oraz systemu optycznego w technologii 3D. Skierowana jest do ośrodków rehabilitacyjnych chcących zyskać: czas i wygodę, większe zadowolenie i zaangażowanie pacjentów, lepsze rezultaty terapeutyczne.

www.neuroforma.pl/dla-osrodkow

Neuroforma dla terapeutów

Neuroforma dla terapeutów to program komputerowy do indywidualnej pracy z pacjentami wymagającymi usprawniania funkcji ruchowych i poznawczych. Do korzystania z programu potrzebujesz jedynie komputera i kamerki internetowej.

Neuroforma kierowana jest do terapeutów chcących korzystać z nowoczesnych i profesjonalnych narzędzi, które zwiększą skuteczność ich pracy i zmobilizują pacjentów do regularnych ćwiczeń.

www.neuroforma.pl/dla-terapeutow

Neuroforma dla pacjentów

Program komputerowy do samodzielnych ćwiczeń ruchowych i poznawczych. Neuroforma daje możliwość wykonywania ćwiczeń przy użyciu własnego komputera wyposażonego w kamerkę internetową.

W Neuroformie pacjenci mają dostęp do ponad 20 modułów ćwiczeniowych. Mogą również tworzyć własne sesje ćwiczeniowe złożone z wielu modułów, a także na bieżąco śledzić swoje postępy w ćwiczeniach.

www.neuroforma.pl

Autilius - nieziemskie wsparcie terapii

Wartość projektu: 1 300 000 zł

Żródło dofinansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis projektu:

Autilius to komputerowy system do terapii dzieci z autyzmem, tworzony przez firmę Primeon Sp. z o.o. we współpracy z naukowcami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, z Titanis Sp. z o. o. jako partnerem technologicznym. Autilius to kompleksowe narzędzie, które pomaga rozwijać uwagę społeczną, umiejętności poznawcze, społeczne, naśladowanie i inne obszary, które wymagają wsparcia w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Dostosowana do potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu prosta, ale atrakcyjna forma oraz metody zaczerpnięte z nowoczesnych nurtów terapii psychologicznej stanowią o wartości powstającego systemu.

Narzędzie jest w tej chwili w trakcie badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania mają na celu optymalizację gier terapeutycznych poprzez weryfikację skuteczności różnych interfejsów oraz sprawdzenie efektywności systematycznej pracy z programem, w porównaniu do tradycyjnej terapii.

www.autilius.pl

PISAK - Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji

Wartość projektu: 1 000 000 zł

Żródło dofinansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis projektu:

Centralnym zadaniem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych osób niepełnosprawnych. Wykluczeniem najbardziej zagrożone są osoby niepełnosprawne, które nie mają możliwości komunikowania się z otoczeniem.

Z myślą o tych osobach projekt przewiduje stworzenie kompletnej platformy oprogramowania oraz tanich elementów sprzętowych, umożliwiających samodzielną komunikację oraz przeprowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem powstałej platformy i sprzętu.

Tworzone w ramach Projektu oprogramowanie będzie udostępnianie na otwartej licencji i dostępne za darmo, podobnie jak projekty urządzeń (przełączników, prostych okulografów) oraz programy rehabilitacji społecznej.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: BrainTech sp. z o. o., Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie "Ożarowska" oraz Stowarzyszenie "Mówić Bez Słów", z Titanis Sp. z o. o. jako partnerem technologicznym. Projekt jest dofinansowany ze środków NCBiR w ramach programu "Innowacje Społeczne". 

www.pisak.org

Wolontariat Koleżeński skierowany do młodzieży z autyzmem

Wartość projektu: 770 000 zł

Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis projektu:

Celem projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrożenia wolontariatu koleżeńskiego - innowacyjnego programu wsparcia społecznego młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wypracowane rozwiązania zostaną poddane ewaluacji w fazie pilotażowej. Wyniki badań, jak i rozwiązania technologiczne (aplikacja internetowa) będą publicznie dostępne jako system praktyk gotowych do wdrożenia.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Warszawski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Ukryty Potencjał", Titanis Sp. z o.o. 

www.spisautyzmu.pl

DynamicCognition - wykorzystanie ćwiczeń komputerowych w treningu równowagi i funkcji poznawczych

Wartość projektu: 92 000 zł

Źródło dofinansowania: Program Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu:

Od stycznia 2013 wspieramy realizację grantu Fundacji Nauki Polskiej (Strona FNP ) w projekcie naszego Głównego Majstra, Mateusza Kruszyńskiego . Docelowo projekt DynamicCognition ma doprowadzić do powstania nowatorskich produktów wspomagających terapię zaburzeń poznawczych i motorycznych w przebiegu chorób oraz starzenia się.

Osłabienie funkcji poznawczych: uwagi, pamięci, szybkości przetwarzania informacji, jak też funkcji motorycznych oraz sensorycznych powodują, że pacjent lub osoba starsza tracą zdolność do samodzielnego i pełnego życia. Jest to ogromny problem, którego przezwyciężenie stanowi wielkie wyzwanie dla innowatorów technologicznych.

DynamicCognition łączy w jedno sprawdzone metody rehabilitacji ruchowej i poznawczej, motywującą formę gier oraz tanie i łatwo dostępne urządzenia. Celem Projektu jest zbadanie skuteczności połączenia ćwiczeń poznawczych i ćwiczeń nad równowagą ciała, w formie atrakcyjnych, komputerowych gier i zadań.

Opracowanie systemu wzmocnień do programu Neuroforma

Wartość projektu: 23 000 zł

Źródło dofinansowania: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis projektu:

Projekt realizowany jest we współpracy z naukowcami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu “Staż sukcesem naukowca”. Projekt ma na celu rozwinięcie systemu utrzymującego motywację pacjentów do pracy w domu z programem Neuroforma w oparciu o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie psychologii emocji i motywacji.

Wpływ muzyki w Neuroformie na emocje i nastrój użytkownika

Wartość projektu: 23 000 zł

Żródło dofinansowania: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis projektu:

Projekt realizowany jest z naukowcami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu “Staż sukcesem naukowca”. Celem projektu jest zbadanie wpływu ścieżki muzycznej w programie Neuroforma na emocje i nastrój użytkowników.

Neuroforma w pediatrii i ortopedii

Wartość projektu: 23 000 zł

Żródło dofinansowania: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis projektu:

Projekt realizowany jest z naukowcami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach programu “Staż sukcesem naukowca”. Celem projektu jest ocena możliwości rozwinięcia Neuroformy w zakresie stworzenia procedury rehabilitacji pediatrycznej oraz rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Open BCI i Svarog - interfejsy mózg–komputer i badania z wykorzystaniem sygnału EEG

Od kilku lat aktywnie uczestniczymy w rozwoju projektów „OpenBCI” i „Svarog”, zainicjowanych i finansowanych przez Zakład Fizyki Biomedycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekty te dotyczą zarówno interfejsów mózg-komputer, jak i szerszej tematyki związanej z sygnałem EEG – m. in. akwizycją i analizą sygnału oraz przeprowadzaniem eksperymentów naukowych. Aktualnie w ramach powyższych projektów wspieramy firmę BrainTech Sp. z o.o. , która od 2012 r. przejęła rozwój całej platformy, czego efektem było pierwsze na świecie wyposażenie laboratorium EEG w narzędzia oparte o oprogramowanie Open Source.

www.braintech.plwww.brain.fuw.edu.pl

Praca doktorska: Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w usprawnianiu pacjentów po udarze mózgu

W ramach rozwoju Neuroformy i badania jej skuteczności nawiązaliśmy współpracę z Alicją Banaś, doktorantką na Uniwersytecie Medycznym im. Kazimierza Marcinkowskiego w Poznaniu. Wspólnie z Alicją badamy skuteczność zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych zaprojektowanego w Neuroformie w terapii pacjentów po przebytym udarze mózgu.

Praca doktorska: Komputerowe badanie rodzeństwa dzieci z autyzmem

W ramach współpracy z Katedrą Rehabilitacji Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przygotowujemy zestaw badawczych gier komputerowych testujących wybrane aspekty funkcjonowania dziecka. 

Stworzone gry będą elementem badań rodzeństwa dzieci z autyzmem, prowadzonych w ramach pracy doktorskiej.

Praca doktorska: Wpływ interfejsu komputerowego na zadania edukacyjne wykonywane przez dzieci

W ramach współpracy z Katedrą Procesów Poznawczych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego rozwijamy oprogramowanie wykorzystywane w badaniach doktorantki Kingi Wojaczek. Temat pracy: „Wpływ interfejsu komputerowego na funkcjonowanie poznawcze dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i dzieci typowo rozwijających się w trakcie wykonywania zadań edukacyjnych.”

Praca doktorska: Komputerowe badanie rodzeństwa dzieci z autyzmem

W ramach współpracy z Katedrą Rehabilitacji Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego opracowaliśmy zestaw badawczych gier komputerowych, testujących wybrane aspekty funkcjonowania dziecka.

Stworzone gry są elementem badań rodzeństwa dzieci z autyzmem, prowadzonych w ramach pracy doktorskiej.

Badanie pilotażowe: poszukiwanie motorycznych wskaźników postępów demencji

W ramach współpracy z profesorem Stanisławem Kowalikiem z Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu przeprowadziliśmy pilotażowe badania eksplorujące możliwość wykorzystania cech motoryki (mierzonych narzędziami używanymi w Neuroformie) do diagnozy postępu demencji.

Optymalizacja treści w Neuroformie

W ramach współpracy z naukowcami Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzącymi specjalizację Neuropsychologia Kliniczna oraz ich studentami, prowadzimy prace badawcze, mające na celu tworzenie i optymalizowanie treści zawartych w Neuroformie.

Analiza przydatności ćwiczeń Neuroformy w ocenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

W ramach współpracy z Zakładem Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczyliśmy w badaniach, mających na celu weryfikację wybranych ćwiczeń Neuroformy pod kątem ich zastosowania jako narzędzi pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie “Polish Journal of Sports Medicine” .

Badanie Neuroformy wśród osób z ataksją rdzeniowo-móżdżkową

W ramach turnusów rehabilitacyjnych Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową dr Leszek Czerwosz z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN prowadzi testy użytkowe Neuroformy, w wyniku których wprowadzamy ciągłe udoskonalenia programu.

Badanie Neuroformy wśród osób ze stwardnieniem rozsianym

W ramach pracy licencjackiej na kierunku Kognitywistyka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestniczyliśmy w badaniach Neuroformy, prowadzonych wśród osób ze stwardnieniem rozsianym, których celem była weryfikacja wybranych metod wspierania pacjentów w systematycznej pracy w domu.

Wykorzystanie Neuroformy w terapii osób ze schizofrenią

W ramach współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Psychiatrii i Neurologii badamy możliwość zastosowania Neuroformy w rehabilitacji poznawczej osób ze schizofrenią.

Badanie Neuroformy wśród osób z chorobą Huntingtona

W ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Choroby Huntingtona badamy wpływ rehabilitacji domowej z wykorzystaniem Neuroformy na motywację do codziennych ćwiczeń, jakość życia oraz funkcjonowanie poznawcze i motoryczne osób z chorobą Huntingtona.

Badanie Neuroformy wśród osób po udarze mózgu

W ramach współpracy z profesorem Józefem Oparą i Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" im.Gen.Jerzego Ziętka przeprowadziliśmy badania nad zastosowaniem Neuroformy jako narzędzia do terapii lustrzanej, prowadzonej z osobami po udarze mózgu.

POZOSTAŁE PROJEKTY

Wystawa MÓZG 2013

Byliśmy partnerem merytorycznym oraz wykonawcą części zaawansowanych technologicznie eksponatów na wystawie Mózg 2013.

W ramach wystawy można było zobaczyć m.in. automaty do gier oparte na eksperymentach psychologicznych, "robota" próbującego skutecznie udawać ludzkiego rozmówcę, iluzje optyczne, interaktywne animacje i wizualizacje mózgu.

Na wystawie można było też wypróbować pokazową wersję naszego projektu Neuroforma  - narzędzia wspierającego domową rehabilitację neurologiczną.